Διαγνωστικές Εξετάσεις

Πακέτα Προσφορών

Στη μονάδα μας παρέχουμε σε τακτική βάση, οικονομικά πακέτα προσφορών για πλήρεις ελέγχους. Τα πακέτα απευθύνονται σε όλες τις ομάδες και τις ηλικίες ενδιαφερομένων και είναι προσαρμοσμένα ώστε να είναι προσιτά από όλους.

Βασικό Check-Up

30€
 • Γενική Αίματος/ Τ.Κ.Ε./Σάκχαρο
 • Γενική Ούρων/Ουρία
 • Κρεατινίνη/Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη Ολική/HDL/LDL
 • Τριγλυκερίδια/SGOT/SGPT/γ-GT
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Ολικά Λιπίδια/Σίδηρος
 • Ολικά Λευκώματα
 • Αλβουμίνες

Βασικό Check-Up

30€
 • Γενική Αίματος/ Τ.Κ.Ε./Σάκχαρο
 • Γενική Ούρων/Ουρία
 • Κρεατινίνη/Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη Ολική/HDL/LDL
 • Τριγλυκερίδια/SGOT/SGPT/γ-GT
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Ολικά Λιπίδια/Σίδηρος
 • Ολικά Λευκώματα
 • Αλβουμίνες

Βασικό Check-Up

30€
 • Γενική Αίματος/ Τ.Κ.Ε./Σάκχαρο
 • Γενική Ούρων/Ουρία
 • Κρεατινίνη/Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη Ολική/HDL/LDL
 • Τριγλυκερίδια/SGOT/SGPT/γ-GT
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Ολικά Λιπίδια/Σίδηρος
 • Ολικά Λευκώματα
 • Αλβουμίνες

Πλήρης Βιοχημικός Έλεγχος

60€
 • Γενική Αίματος/Τ.Κ.Ε./Σάκχαρο
 • Γενική Ούρων/Ουρία/Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ/Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη Ολική/HDL/LDL
 • SGOT/SGPT/γ-GT/Ασβέστιο
 • Αλκαλική φωσφατάση/Σίδηρος
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Ολικά Λιπίδια/Κάλιο/Νάτριο
 • Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
 • Φώσφορος/Αλβουμίνες/Ολικά Λευκώματα

Πλήρης Βιοχημικός Έλεγχος

60€
 • Γενική Αίματος/Τ.Κ.Ε./Σάκχαρο
 • Γενική Ούρων/Ουρία/Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ/Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη Ολική/HDL/LDL
 • SGOT/SGPT/γ-GT/Ασβέστιο
 • Αλκαλική φωσφατάση/Σίδηρος
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Ολικά Λιπίδια/Κάλιο/Νάτριο
 • Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
 • Φώσφορος/Αλβουμίνες/Ολικά Λευκώματα

Πλήρης Βιοχημικός Έλεγχος

60€
 • Γενική Αίματος/Τ.Κ.Ε./Σάκχαρο
 • Γενική Ούρων/Ουρία/Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ/Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη Ολική/HDL/LDL
 • SGOT/SGPT/γ-GT/Ασβέστιο
 • Αλκαλική φωσφατάση/Σίδηρος
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Ολικά Λιπίδια/Κάλιο/Νάτριο
 • Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
 • Φώσφορος/Αλβουμίνες/Ολικά Λευκώματα

Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος

80€
 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Triplex Καρδιάς
 • Τεστ Κοπώσεως

Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος

80€
 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Triplex Καρδιάς
 • Τεστ Κοπώσεως

Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος

80€
 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Triplex Καρδιάς
 • Τεστ Κοπώσεως